Loading

EnergetikaEnergetika

Zajišťuji komplexní služby energetického specialisty a to zejména energetické audity, energetické posudky, PENB a to vše v návaznosti na aktuální dotační tituly.

Energetický audit je dokument, jehož předmětem je návrh souboru vhodných energeticky úsporných opatření budov a jejich technického zařízení, resp. technologie, která jsou výraznými spotřebiči energie analyzovaného energetického hospodářství. Cílem je potom doporučení opatření k jejich realizaci a tak dosáhnout maximálního zlepšení fyzického stavu budov a zařízení a minimalizovat energetickou náročnost energetického hospodářství při optimalizaci investičních a ročních provozních nákladů na nákup energií.

Zdůvodnění vybrané a doporučené varianty energeticky úsporných opatření k její realizaci je provedeno na základě ekonomické optimalizace, vycházející z investičních nákladů na energeticky úsporná opatření a jimi generovanými úsporami provozních nákladů na provoz energetického hospodářství.

Energetický audit musí povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. zajistit vlastníci budov či zařízení v případě, že jejich celková roční energetická spotřeba na všech odběrných místech (provozovaných pod jedním identifikačním číslem) převyšuje stanovené hranice - pro ostatní fyzické a právnické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, firmy) 35 000 GJ/rok.

Energetický audit pak musí být zpracován pouze pro takové budovy, jejichž celková roční spotřeba energie je vyšší než 700 GJ/rok.

Povinnost zpracovat energetický audit vzniká při dodržení obou výše uvedených podmínek, tj. překročení hranice celkové energetické spotřeby vlastníka (1 500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/rok). Výjimku mají podniky, které mají zavedenou certifikaci ISO 50 001.

Energetický posudek je vyžadován zákonem v několika situacích. Jeho podoba se liší podle účelu, ke kterému se posudek zpracovává. Posudek je potřeba v následujících případech:

    • posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW,
    • posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW; plynových turbín s el. výkonem nad 2 MW; spalovacích motorů s el. výkonem nad 0,8 MW,
  • projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
  • vyhodnocení plnění parametrů projektů dle předchozího bodu.